МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС
НА ИЗКУСТВАТА „МУЗИТЕ"
 СОЗОПОЛ 2016

 

Регламент:

                      Международен младежки фестивал на изкуствата (ММФИ) „Музите" е многожанров фестивал-конкурс на различни форми на изкуството: танци, музика, театър, изобразително изкуство, фотография, илюзионно и цирково изкуство, шоу програми, акробатика, огнено шоу, художествена гимнастика и др. В конкурса могат да участват ансамбли и солисти от училища по изкуствата, академии, школи, студиа, детски и младежки центрове, деца и младежи на възраст от 5 до 35 години. Групи и солисти с представители на възраст над 35 години могат да участват в извънконкурсната програма: дефиле, концерт „Ден на страната" и в микс - концерта при закриването на съответната сесия на фестивала.

                      Единадесетото издание на ММФИ „Музите" ще се проведе от 05 до 15 юли 2016г. в град Созопол, в две сесии:

                      - 1 сесия от 05 до 10 юли. През първата сесия ще се проведат конкурсите в раздели „Художествена Литература", "Танцово изкуство" и„Нестандартни форми";

                      - 2 сесия от 10 до 15 юли. През втората сесия ще се проведат конкурсите в раздели „Изобразително, приложно и фото изкуство", „Музикално изкуство" и „Театър".

 

              Освен в конкурсната програма, колективи и отделни изпълнители могат да вземат участие и в извънконкурсната програма. Участниците могат да се включат по желание и в двете сесии. 

                      Всяка сесия започва с дефиле на участниците и тържествено откриване, продължава с конкурси под формата на публични концерти и с творчески изяви в извънконкурсна програма и завършва с тържествено закриване и награждаване на лауреатите. Формите на изява на творческите колективи и солисти във фестивала не могат да бъдат използвани от тях с търговска цел. Всички изяви са безплатни. Всеки колектив, отделен изпълнител има право да участва в неограничен брой номинации при условие, че изпрати отделни заявки за всяка номинация и заплати за всяка номинация. Таксата за участие включва участие в конкурса в един раздел и една категория изкуства. Участието в конкурса и в други раздели и категории изкуства е възможна срещу допълнително заплащане на такса за участие. Участник от колектив, представящ се и със солово изпълнение, се счита за индивидуален участник, попълва отделна заявка само в нейната творческа част и заплаща за допълнителната номинация.

                     Задължително условие за участие във фестивала е попълване и изпращане на заявка за участие в установения срок. Заявката се попълва ясно и съдържа пълната и точна информация. 3аявката удостоверява, че кандидатът приема условията на регламента. В същия срок и начин се изпращат на магнитен носител или в електронен вид и аудио-видео записите на продукцията, с които се кандидатства за участие във фестивалните изяви. Изпратените материали не се връщат.

                      Крайният срок за изпращане на заявката и аудио-видео записите е до 15 април 2016 г. След извършване на селекция до 25 април 2016 г. организационният комитет на фестивала изпраща потвърждение, с което удостоверява, че кандидатът се допуска до участие във фестивала.

                      Промяна на репертоара може да се направи не по-късно от 15 дни до началото на фестивала-конкурс (20 юни 2016 г.) Заявките се изпращат по пощата или по електронен път.

                      Участниците в конкурса се представят в съответна възрастова категория. Възрастови групи в конкурса на участващите:

                      - Първа възрастова група: От 5 до 12 годишна възраст включително

                      - Втора възрастова група: От 13 до 18 годишна възраст включително

                      - Трета възрастова група: От 19 до 35 годишна възраст включително

                      Във всеки колектив от дадена възрастова група се допуска наличието на 30 % участници от по-старша или по-младша възрастова група.

                    Конкурсната програма се съставя от организационния комитет на основание на получените заявки. Редът на изпълненията в конкурсната програма се определя от организационния комитет предварително. Редът на изпълненията в конкурсната програма зависи от възрастта на участниците (от младшите към старшите възрастови групи) и от заявените номинации (от класическите и народните към съвременните). Времето за репетиция, определено за всеки участник, не трябва да превишава 2 минути за солисти и до 5 минути за колективи. Под време за репетиция се подразбира акустическа и пространствена проба на сцената, проверка на записите и работата на техническото осигуряване (микрофоните). Всеки колектив и индивидуален изпълнител участва с различна програма. Повторения на едни и същи изпълнения от един участник в различните концерти не се допускат.

                      Всеки колектив и солист участва с две изпълнения в конкурсната програма и с едно изпълнение в концерта на закриването на съответната сесия, които предварително се посочват в заявката за участие.

                  Участници, които не се включват в конкурсната програма участват в дефиле, концерта „Ден на страната" и в микс-концерта при закриването на съответната сесия на фестивала. В първия ден от всяка сесия се провежда организационна и техническа конференция с участието на сценариста, режисьора, водещия на концертите, техническия екип (звук, осветление, специални ефекти), ръководителите на колективи и индивидуалните участници. Уточнява се сценария за празничното дефиле и откриването на сесията. Представят се записите на фонограмата на изпълнението на колектива (солиста) на CD c идеално качество на звука. Всеки запис да бъде на отделен носител с посочено име на изпълнителя, названието на произведението, точно времетраене. Задължително е да има копие! След участието записите се връщат. Организаторите препоръчват творческите колективи и индивидуалните участници предварително да изучат и знаят текста, музиката и хореографията на химна на ММФИ „Музите" и да носят знамето на своята държава. Ръководителите на групи носят пълна отговорност за своите колективи, костюми и реквизит. Всички ръководители на творчески формации и индивидуални участници трябва застраховат участниците за своя сметка предварително, за периода на пътуване и престой по време на фестивала.

                      Ограничения в броя на представящите се колективи и броя на участниците във всяка формация няма. Ръководителите на колективите сами определят концертната си програма. Музикалният съпровод на танцовите и вокалните колективи е желателно да бъде с оркестър от битови или съвременни музикални инструменти, но се допускат и всички носители: CD, miniCD, USB.

За участието си във Фестивала участниците трябва да имат подготвени следните варианти на програми:

1. Участия в конкурсна програма: две програми за участие в конкурсите с продължителност съгласно Статут на фестивала;

2. Участия в извънконкурсна програма: концертна програма до 15 минути (блок- програма или с паузи за смяна на костюми) за Ден на страната (в концертната програма се представят: игри, танци, песни и други форми, характерни за страната);

3. Дефилета по централните улици на град Созопол. Групите носят националния флаг на своята държава и флаг на колектива (ако има такъв): фрагменти за дефилета до 3 минути. 4. Тържествените Гала концерти при закриването на сесиите на фестивала: една програма за закриване до 5 минути;

5. Съвместни мероприятия между колективите на различните страни (обмяна на опит, състезания, игри, дискотеки).

 

ВИДОВЕ ИЗКУСТВА
 КОНКУРСНИ И ИЗВЪНКОНКУРСНИ РАЗДЕЛИ И КАТЕГОРИИ

   

  А) РАЗДЕЛ "ТАНЦОВО ИЗКУСТВО"

                       Категория 1. Народни танци. Изпълняват се автентични или обработени фолклорни танци, камерен танц, сюжетен танц, тематичен танц. Програмата на всяка група да включва до две изпълнения по избор в един или няколко от посочените жанрове, като общото време за представяне е до 10 минути

                   Категория 2. Класически танци. Изпълняват се класически танци и характерни танци. В програмата си участниците могат да представят до два танца, всеки от които да е с времетраене от 5 до 8 минути. Индивидуален изпълнител представя самостоятелна програма до 4 минути в стил по избор.

                    Категория 3. Съвременни танци. Съвременни танци, танцови шоу - програми, мажоретни танци, греъм, нео класика и други. В програмата си участниците могат да представят до два танца, всеки от които да е с времетраене от 5 до 8 минути.

                   Категория 4. Улични танци. Изпълненията трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Нор танца и могат да включват всички стилове на уличния танц. В програмата си участниците могат да представят до два танца, всеки от които да е с времетраене от 5 до 8 минути.

                      Категория 5. Спортни (бални) танци. Могат да участват формации по спортни (бални) танци, които изпълняват заедно и по определен регламент състезателни композиции по стандартни и/или латиноамерикански танци. Композициите да се изграждат на основата на петте стандартни или латиноамерикански танци. Препоръчителна е сюжетната форма с времетраене от 5 до 8 минути. Всеки колектив или индивидуален изпълнител участва в конкурса с два танца в жанрова категория.

 

      В) РАЗДЕЛ "МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО"

Не се допускат изпълнения на плейбек.

                   Категория 1. Народна песен. Народни хорове, групи, камерни състави, вокално-инструментални групи и солисти за автентични, обработени и авторски фолклорни песни. Народните хорове изпълняват две песни, /с или без съпровод/ с времетраене до 6 мин. Групите, камерните състави и солистите изпълняват две народни песни с времетраене до 5 минути. Участниците трябва да бъдат облечени с народни носии.

                      Категория 2. Забавна песен. Вокални групи, вокално-инструментални групи и солисти, изпълнители на забавна музика. Участниците изпълняват две песни с общо времетраене до 8 минути. Изпълненията на вокалните групи са на живо с музикален съпровод или синбек. Задължително е едното изпълнение да е бъде на родния език на участниците. Допуска се само едно изпълнение на чужд език.

                     Категория З. Класическо пеене. Класически хорове и солисти представят две изпълнения, от които едното да е акапелно, с общо времетраене до 8 минути.

                  Категория 4. Народни инструменти. Оркестри с народни инструменти (смесени и еднородни) и солисти изпълняват програма с общо времетраене до 8 минути.

                      Категория 5. Поп, рок и джаз музика. Всяка формация, може да представи самостоятелна програма до 8 минути в стил по избор. Индивидуален изпълнител може да представи самостоятелна програма до 8 минути в стил по избор.

                 Категория 6. Класически музикални инструменти. Пиано, цигулка и други класически инструменти. Солисти, камерни групи и оркестри изпълняват до две музикални пиеси с общо времетраене до 8 минути за конкурса. Индивидуален изпълнител може да представи самостоятелна програма до 4 минути в стил по избор.

 

      С) РАЗДЕЛ "ИЗО6РАЗИТЕЛНО,ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВО"

                      Категория 1. Изобразително изкуство Участниците предоставят две творби с размер и тема по избор (без ограничения във вида на материалите за рисуване). Творбите се надписват с трите имена, възраст, град, държава, адрес, телефон за контакт. Представените творби участват в експонирана изложба по време на фестивала. Всички творби остават във фонда на ММФИ "Музите".

                      Категория 2. Приложни изкуства. Участниците /клубове, школи и индивидуални/ предоставят до 2 експоната - скулптури, пластики, декоративни и приложни творби, дърворезба, керамика, текстил и други. Представените творби участват в експонирана изложба по време на фестивала.

                      Категория 3. Фото изкуство. Всеки участник може да участва с черно-бели и цветни снимки до 2 броя, с избор на формата и тема за фотографиите. Снимките да са напечатани на хартиен носител. Творбите се надписват с трите имена, възраст, град, държава, адрес, телефон за контакт. Представените творби участват в експонирана изложба по време на фестивала.

 

      D) РАЗДЕЛ "ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА"

                      Категории: 1. Есе; 2. Поезия; 3. Проза; 4. Разказ; 5. Литературно музикална композизия. Всеки участник представя собствено художествено произведение есе, поезия, проза в рамките на 5 минути.

 

      Е) РАЗДЕЛ "ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО"

                      Категории: 1. Драматичен спектакъл; 2. Куклен театър; 3. Уличен театър; 4. Мюзикъл; 5. Пластика и пантомима. За участие се допускат:

                                      -цял спектакъл - до 40 мин.
                                      -малка сценична форма, моноспектакъл или завършена сцена, театрална миниатюра - от 10 до 20 мин.
                                      - индивидуални изпълнения - до 5 мин.

                      /npu нарушаване на времетраенето изпълнението се прекъсва/

      F) РАЗДЕЛ "НЕСТАНДАРТНИ ФОРМИ"

                      Категории: 1. Шоу програми; 2. Акробатика; 3. Огнено шоу; 4. Художествена гимнастика; 5. Бойни изкуства; 6. Модерен театър; 7. Атракциони, цирково изкуство; 8. Степ; 9. Спортен рокендрол; 10. Аеробика; 11. Мода. Всяка формация, може да представи самостоятелна програма до 8 минути в стил по избор. Индивидуален изпълнител може да представи самостоятелна програма до 4 минути в стил по избор.

 

!Изпратете запитване за ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ по и-мейла и ще я получите веднага!